Szkoła z bogatą historią i tradycjami
piątek, 04 stycznia 2013 18:56

Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Literacki o Żołnierzach Wyklętych

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego
Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie
IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie

zapraszają  wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Historyczno-Literackim o Żołnierzach Wyklętych

regulamin
plakat

REGULAMIN


Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Literacki o Żołnierzach Wyklętych

 

Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160):

"W hołdzie "Żołnierzom Wyklętym" – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu... "

I. Organizatorzy konkursu:
Fundacja im. Kazimierza Wielkiego
Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie
IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie

II. Patronaty:
Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
Związek Zaporczyków

III. Cele konkursu:
1.Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2013 r.
2.Upowszechnianie wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski.
3.Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości regionalnej, narodowej oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.
4.Wdrażanie uczniów do samokształcenia.
5.Rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów.

IV. Tematyka prac:
Uczestnik przygotowuje pracę na jeden z podanych tematów:
1.Esej o Żołnierzach Wyklętych zgodny z prawdą historyczną lub wspomnienia kombatanta.
2.Prezentacja multimedialna ukazująca sylwetki, działalność i ideały Żołnierzy Wyklętych. (Można wykorzystać dostępne zdjęcia, muzykę i filmy z polecanych stron internetowych pod warunkiem podania źródła.)

V. Nabór prac i harmonogram konkursu:
1.Nabór prac konkursowych będzie prowadzony od 1 stycznia 2013 r. do 20 lutego 2013 r.
2.Prace konkursowe będą przyjmowane w Gimnazjum nr 19 w Lublinie, ul. Szkolna 6, 20-124 Lublin do 20.02.2013 r. do godziny 16.00. Prace można składać osobiście lub nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską. W przypadku prac nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o zakwalifikowaniu do konkursu decyduje data wpływu prac do adresata.
3.Prace powinny być opatrzone na kopercie dopiskiem „Konkurs o Żołnierzach Wyklętych”. Dodatkowo każda praca musi być podpisana na wydruku papierowym oraz na płycie CD w następujący sposób: autor, tytuł, klasa, szkoła, adres (z kodem pocztowym) instytucji lub osoby zgłaszającej pracę.
4.Do każdej pracy musi być obowiązkowo dołączone oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka. W przypadku pełnoletnich uczestników – zgoda uczestników na przetwarzanie danych osobowych. (Wzór oświadczenia jest w załączniku do Regulaminu).
5.W Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych zostaną ogłoszone wyników konkursu na stronie Związku Żołnierzy NSZ, stronie Gimnazjum nr 19 w Lublinie i stronie IV Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie – 01.03.2013 r.
6.Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów laureatom; prezentacja wystawy IPN "Zaplute karły reakcji. Polskie Podziemie Niepodległościowe w latach 1944–1956” – w ciągu tygodnia od zakończenia konkursu.
7.Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerami tel.:
tel./fax: (81)747-89-43, tel. (81) 747-78-17
tel. kom.: 691-018-871, 607-118-707
8.Prace pisemne w kategorii szkół gimnazjalnych powinny zawierać 2-4 strony tekstu formatu A4. Prace pisemne w kategorii szkół ponadgimnazjalnych powinny zawierać 3-6 stron tekstu formatu A4. Powyższe limity nie dotyczą zdjęć i grafik.
9.Pod tytułem pracy należy napisać, czy praca była samodzielna, czy pod kierunkiem nauczyciela.

VI. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
* szkoły gimnazjalne
* szkoły ponadgimnazjalne

VII. Co będzie oceniane?
1.Praca własna uczniów. Materiały niewłasne wykorzystane w pracy powinny być opatrzone bibliografią z podanym źródłem pochodzenia.
2.Poprawność merytoryczna – zgodność treści z prawdą historyczną o Żołnierzach Wyklętych.
3.Trzymanie się konwencji pracy historycznej, tzn.: umiejscowienie postaci i wydarzeń w czasie i przestrzeni; opisanie kontekstu historycznego (zarysowanie ogólnej sytuacji, w jakiej miały miejsce opisywane wydarzenia).
4.Poprawność językowa i estetyka pracy.
5.Najwyżej oceniane będą prace wnoszące nową, nieznaną i udokumentowaną treść do wiedzy o Żołnierzach Wyklętych (niepublikowane wspomnienia, zdjęcia i pamiątki rodzinne).
6.Prace pisemne i graficzne skopiowane w całości a także w części bez podania źródła nie zostaną nagrodzone.

VIII. Jury:
1.Do Jury konkursu będą zaproszeni: przedstawiciele IPN w Lublinie, nauczyciele historii i języka polnego, przedstawiciele organizacji kombatanckich.
2.Wyniki zostaną ogłoszone 1.03.2013 r. w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
3.Jury zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania prac lub ogłoszenia wyników, jak również niewyłaniania laureatów konkursu.
4.Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Nie przysługuje od nich odwołanie.
5.Członkowie rodzin członków Jury do drugiego stopnia pokrewieństwa nie mogą brać udziału w konkursie.

IX. Nagrody:
1.W każdej z dwóch kategorii wiekowych przyznaje się nagrody za miejsce I, II i III.
2.Jury ma prawo do przyznania nagród ex aequo, wyróżnień i nagród specjalnych, jak też do rezygnacji z przyznania nagrody/nagród.
3.Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w Lublinie w ciągu tygodnia od zakończenia konkursu.
4.Dla laureatów konkursu przewidziane są cenne nagrody rzeczowe: sprzęt elektroniczny, książki związane z tematyką konkursu, gry planszowe, koszulki i wpinki.

X. Zasady uczestnictwa:
1.Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę każdego z autorów na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
2.Udział w konkursie jest nieodpłatny.
3.Konkurs ma charakter jawny.
4.Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w konkursie i jego pełnoletni uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatorów konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji.
5.Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w konkursie i jego pełnoletni uczestnicy odpowiadają za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych osób trzecich w zgłoszonej pracy i zobowiązani są do pokrycia wyrządzonej szkody oraz do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw organizatorów konkursu oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych. Organizatorzy konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw osób trzecich przez autorów zgłoszonych do konkursu prac.
6.Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w konkursie i jego pełnoletni uczestnicy wyrażają zgodę na prawo organizatorów konkursu do nieodpłatnej prezentacji całości lub części wszystkich prac zgłoszonych do konkursu na wymienionych polach eksploatacji: na wystawach i innych imprezach publicznych, w Internecie, w materiałach informacyjnych
i promocyjnych, publikacjach, informacjach prasowych i telewizyjnych oraz na udostępnianie tych prac innym zainteresowanym podmiotom w celu ich nieodpłatnej prezentacji na wymienionych polach eksploatacji. Zgoda udzielana jest na czas nieograniczony.
7.Nadesłane prace stają się własnością Fundacji im. Kazimierza Wielkiego.
8.Prace wspomnieniowe, udokumentowane, zawierające nieznane wcześniej treści i pamiątki rodzinne zostaną przekazane przez organizatorów konkursu do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie.


XI. Bibliografia i polecane strony internetowe związane z tematem konkursu:
Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, red. Rafał Wnuk, wyd. IPN, Warszawa-Lublin 2007
Bechta Mariusz, Jata `44 Obozy szkoleniowe NSZ i AK w lasach łukowskich w czasie II wojny światowej, wyd. Arte, 2011
Chodakiewicz Marek Jan, Narodowe Siły Zbrojne: „Ząb” przeciw dwu wrogom, Warszawa 1999
Kopiński Jarosław, Konspiracja akowska i poakowska na terenie Inspektoratu Rejonowego "Radzyń Podlaski" w latach 1944-1956, Biała Podlaska 1998
Malinowski Jerzy Cezary, Zarys dziejów Okręgu Lubelskiego Zrzeszenia Wolność
i Niezawisłość (1945-1956), 1995
Wnuk Rafał, Konspiracja akowska i poakowska na Zamojszczyźnie od lipca 1944 do 1956, Lublin 1993
Wnuk Rafał, Lubelski Okręg AK, DSZ i WiN 1944-1947, Warszawa 2000
Woźniczka Zygmunt, Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość" 1945-1952, Warszawa 1992
Z archiwum IPN, pakiet filmów dokumentalnych na DVD, wyd. IPN, Warszawa-Lublin 2010
Zaplute karły reakcji. Podziemie niepodległościowe 1944-1956, album, wyd. IPN, Lublin 2008
Żebrowski Leszek, Narodowe Siły Zbrojne. Dokumenty, struktury, personalia, t. 1–3, Warszawa 1994-1996

ipn.gov.pl
nsz.com.pl
http://brygadaswietokrzyska.pl
http://podziemiezbrojne.blox.pl
http://www.zaporczycy.pl

Można wykorzystywać dostępne zdjęcia, grafiki i muzykę ze strony nsz.com.pl
i twardzijakstal.pl a z pozostałych stron po wyrażeniu zgody przez ich redaktorów.
OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie wizerunku mojego dziecka …………………………..........……………………. na potrzeby organizacji „Ogólnopolskiego konkursu historyczno-literackiego o Żołnierzach Wyklętych” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. poz. 926 z poźn. zmianami).

 

 

…………………....................……………….

(data i podpis opiekuna prawnego
lub pełnoletniego uczestnika)