Szkoła z bogatą historią i tradycjami
PDF Drukuj
niedziela, 26 lutego 2012 00:00

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

O przyjęcie do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim,

których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, wybranego oddziału niezależnie od kryteriów, o których mowa poniżej (zasady organizacji konkursów i olimpiad zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).

O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych decyduje liczba uzyskanych przez nich punktów rekrutacyjnych. W razie równej liczby tych punktów ostateczne ustalenie listy kandydatów przyjętych do szkoły należy do szkolnej komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej.

Przy ustaleniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów brane są pod uwagę kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:

oceny z języka polskiego i trzech wybranych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych (w zależności od rozszerzenia programowego w danej klasie):

język obcy, matematyka i informatyka do klasy A

język obcy, biologia i chemia do klasy B

język obcy, matematyka i geografia do klasy C

język obcy, historia i wiedza o społeczeństwie do klasy D i F

język obcy, geografia i wiedza o społeczeństwie do klasy E

osiągnięcia ucznia:

ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, tj.

- uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

- osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego;

liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z przedmiotów oraz za osiągnięcia,

liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, przy czym liczba ta powinna być równa liczbie punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia,

Ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposób punktowania innych osiągnięć uczniów:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

100 punktów z egzaminu gimnazjalnego - wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

· z języka polskiego

· z matematyki

· z historii oraz wiedzy o społeczeństwie

· z przedmiotów przyrodniczych: chemia , fizyka ,biologia, geografia

· z języka obcego (poziom podstawowy)

będą mnożone przez 0,2 pkt.

Przykład : uczeń uzyskał z egzaminu gimnazjalnego :

język polski – 80% ; matematyka – 65%; historia i wos – 59%; przedmioty przyrodnicze- 70%;

język obcy (poziom podstawy) – 96%

po przeliczeniu według wzoru otrzymujemy :

80% x 0,2+ 65% x 0,2+59% x 0,2 +70% x 0,2 + 96% x 0,2 =16 +13 +11,8+ 14 + 19,2 = 74

Liczba punktów rekrutacyjnych dla ucznia wynosi 74 pkt.

80 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

20 punktów ocena: celujący,

18 punktów ocena: bardzo dobry,

15 punktów ocena: dobry,

8 punktów ocena: dostateczny,

2 punkty ocena: dopuszczający;

20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:

4 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

maksymalnie 10 punktów za uzyskanie tytułu finalisty w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim, (1 konkurs – 4 pkt. , 2 konkursy – 8 pkt., 3 i więcej – 10 pkt.),

maksymalnie 4 punkty (1 osiągnięcie 2 pkt, 2 i więcej 4 pkt.) za jedno z poniżej wskazanych osiągnięć:

- zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

-zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

2 punkty za jedno z poniżej zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej osiągnięć: - działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu aktywna współpraca
z domem dziecka, hospicjum, organizacjami charytatywnymi,

lub

- działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych.

Rekrutacja kandydatów, którzy ukończyli szkołę podstawową dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą określa § 5 ust. 5 rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. Nr 26, poz. 232 z póŸn. zm.)

Przy przyjmowaniu do liceum ogólnokształcącego, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają w uporządkowaniu hierarchicznym:

sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnośœciach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinia publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Przy równej ilości punktów uzyskanych przez kandydatów stosowane będą dodatkowe kryteria do momentu zróżnicowania kandydatów:

kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania,

kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu gimnazjalnego

kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych,

kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego,

kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego,

kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z części egzaminu gimnazjalnego, zbieżnej z rozszerzeniem programowym, profilem lub przyjętym kierunkiem kształcenia,

kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę ze wskazanego przez szkołę przedmiotu.

Kandydaci zwolnieni z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum przez dyrektora właściwej terytorialnie okręgowej komisji egzaminacyjnej, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od powyższych kryteriów. Liczbę punktów rekrutacyjnych zgromadzonych przez kandydatów podwaja się.

Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych mogą równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech różnych szkół i do dowolnej liczby oddziałów w tych szkołach.

Deklaracja wyboru oddziałów w szkołach złożona przez kandydata jest ściśle uporządkowaną listą określającą kolejność, w jakiej w procesie rekrutacyjno - kwalifikacyjnym będą rozpatrywane punkty rekrutacyjne zgromadzone przez kandydata.

W przypadku zmiany preferencji deklaracja złożona w szkole pierwszego wyboru winna być wycofana przez rodziców lub prawnych opiekunów kandydata w określonych terminach, a dalsza rekrutacja przebiega z uwzględnieniem postanowień powyżej.

W procesie rekrutacyjno - kwalifikacyjnym kandydaci posługują się kopiami następujących dokumentów:

świadectwem ukończenia gimnazjum, które jest równocześnie potwierdzeniem osiągnięć kandydata,

zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

dokumentów potwierdzających uprawnienia dodatkowe.

Trzy kopie dokumentów poświadcza dyrektor macierzystego gimnazjum kandydata (nie dotyczy kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w scentralizowanym, elektronicznym naborze w województwie lubelskim). Na prośbę ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów macierzyste gimnazjum jest zobowiązane poświadczyć przedmiotowe kopie uwzględniając jednak liczbę dokonanych wyborów przez ucznia w systemie rekrutacyjnym - w sumie nie więcej niż 3.

W procesie rekrutacyjno - kwalifikacyjnym dokonywany jest nabór do oddziałów zgodnie z deklaracjami kandydatów, dotyczącymi preferowanego rozszerzenia programowego w liceach ogólnokształcących.

Jeżeli do danego oddziału szkoły ponadgimnazjalnej liczba laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów przedmiotowych jest większa niż liczba planowanych miejsc, zastosowane będą kryteria dodatkowe, opisane powyżej.

Kandydaci po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole składając w wybranej szkole oryginały dokumentów, w terminie 4 lipca 2012r. od godziny 13.00 – 6 lipca 2012r. do godziny 13 00. Niezłożenie potwierdzenia jest równoznaczne z rezygnacja kandydata z podjęcia nauki w danej szkole, co oznacza skreślenie kandydata z listy przyjętych.

Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w scentralizowanym elektronicznym naborze, składają jedynie w pierwszej z wybranych przez siebie szkół ponadgimnazjalnych, podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów, deklarację wyboru oddziałów w szkołach, o przyjecie do których się ubiegają.

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w scentralizowanym elektronicznym naborze odbywa się w ten sposób, że kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród wszystkich oddziałów wskazanych w jego deklaracji wyboru, do którego liczba punktów rekrutacyjnych zgromadzonych przez kandydata jest wystarczająca do przyjęcia.

Kandydaci nieprzyjęci w procesie scentralizowanego, elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych są przyjmowani do szkół przez dyrektorów na podstawie ustaleń komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnych.