Szkoła z bogatą historią i tradycjami
niedziela, 28 kwietnia 2019 20:18

Pierwszy dzień egzaminu maturalnego - 6 maja 2019 r.

Zgodnie z harmonogramem, 6 maja 2019 r. rozpoczyna się część pisemna egzaminu maturalnego. O godzinie 9.00 maturzyści przystąpią do egzaminu obowiązkowego z języka polskiego, a o godzinie 14.00 odbędzie się egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Przypominamy, że przybory pomocnicze przewidziane na te egzaminy, to

długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Ponadto, zdający będą mogli korzystać w sali egzaminacyjnej ze słownika poprawnej polszczyzny i słownika ortograficznego. Zdający mogą także wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych. Każdy zdający powinien przyjść punktualnie (najlepiej 45 - 35 minut przed czasem). Proszę pamiętać o zabraniu dokumentu tożsamości.

Zdający nie mogą wnosić do sali żadnych innych materiałów i przyborów.

W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez absolwenta, wniesienia  lub  korzystania przez  absolwenta  w  sali  egzaminacyjnej  z  urządzenia telekomunikacyjnego  albo  materiałów  lub  przyborów  pomocniczych  niewymienionych w komunikacie o przyborach lub zakłócania przez absolwenta prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu absolwentowi egzamin maturalny  z  danego  przedmiotu. Egzamin maturalny może także zostać unieważniony przez  dyrektora  okręgowej  komisji  egzaminacyjnej  albo  dyrektora  Centralnej  Komisji Egzaminacyjnej w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez zdającego lub występowania w pracy egzaminacyjnej  zdającego  jednakowych  sformułowań wskazujących  na  udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań innego zdającego.