Szkoła z bogatą historią i tradycjami
środa, 29 marca 2017 16:10

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U.2017.610)
Zarządzenie Nr 21/2017 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r.

O przyjęcie do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, wybranego oddziału niezależnie od kryteriów, o których mowa poniżej.

O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych decyduje liczba uzyskanych przez nich punktów rekrutacyjnych. W razie równej liczby tych punktów ostateczne ustalenie listy kandydatów przyjętych do szkoły należy do szkolnej komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej.

Przy ustaleniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów brane są pod uwagę kryteria uwzględniające:

wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną;

oceny z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i wybranych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych (w zależności od rozszerzenia programowego w danej klasie):

informatyka do klasy matematyczno-informatycznej A

biologia do klasy biologiczno-chemicznej B

geografia do klasy matematyczno-geograficznej C

historia do klas humanistycznych D i Eklasy lingwistycznej F;

osiągnięcia ucznia:

ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, tj.

- uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym określa Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.

Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w scentralizowanym elektronicznym naborze, składają jedynie w pierwszej z wybranych przez siebie szkół ponadgimnazjalnych, podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów, deklarację wyboru oddziałów w szkołach, o przyjecie do których się ubiegają.

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w scentralizowanym elektronicznym naborze odbywa się w ten sposób, że kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród wszystkich oddziałów wskazanych w jego deklaracji wyboru, do którego liczba punktów rekrutacyjnych zgromadzonych przez kandydata jest wystarczająca do przyjęcia.

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci w procesie scentralizowanego, elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych są przyjmowani do szkół przez dyrektorów na podstawie ustaleń komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnych.