Szkoła z bogatą historią i tradycjami
środa, 01 lipca 2015 20:45

Komunikat OKE w Krakowie w sprawie egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

Egzaminy maturalne w terminie poprawkowym przeprowadzone będą w szkołach macierzystych zdających w następujących terminach:
egzaminy pisemne: 25 sierpnia 2015 r. (wtorek), godz. 9.00
egzaminy ustne: 24 – 28 sierpnia 2015 r. (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół)

 

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który: 
przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w maju/czerwcu
w części ustnej i części pisemnej i żaden egzamin nie został unieważniony – „stara” formuła,
w części ustnej i części pisemnej oraz do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej i żaden egzamin nie został unieważniony – „nowa” formuła,
nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego – „stara” i „nowa” formuła,
w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminów (nie później niż 7 lipca 2015 r.) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (załącznik L_18a,b/T_18a), zgodnie z deklaracją ostateczną.