Szkoła z bogatą historią i tradycjami
sobota, 04 kwietnia 2015 16:10

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Podstawa prawna:
Ustawia o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U.2004.256.2572 j.t. z późn. zmianami)
Zarządzenie nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016

O przyjęcie do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, wybranego oddziału niezależnie od kryteriów, o których mowa poniżej.

O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych decyduje liczba uzyskanych przez nich punktów rekrutacyjnych. W razie równej liczby tych punktów ostateczne ustalenie listy kandydatów przyjętych do szkoły należy do szkolnej komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej.

Przy ustaleniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów brane są pod uwagę kryteria uwzględniające:

wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną;

oceny z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i wybranych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych (w zależności od rozszerzenia programowego w danej klasie):

informatyka do klasy matematyczno-informatycznej A

biologia do klasy biologiczno-chemicznej B

geografia do klasy matematyczno-geograficznej C

historia do klas humanistycznych D i Eklasy lingwistycznej F;

osiągnięcia ucznia:

ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, tj.

- uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

- osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego;

Ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposób punktowania innych osiągnięć uczniów:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

100 punktów z egzaminu gimnazjalnego - wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

· z języka polskiego

· z matematyki

· z historii oraz wiedzy o społeczeństwie

· z przedmiotów przyrodniczych: chemia, fizyka, biologia, geografia

· z języka obcego (poziom podstawowy)

będą mnożone przez 0,2 pkt.

Przykład : uczeń uzyskał z egzaminu gimnazjalnego :

język polski – 80% ; matematyka – 65%; historia i wos – 59%; przedmioty przyrodnicze- 70%;

język obcy (poziom podstawy) – 96%

po przeliczeniu według wzoru otrzymujemy :

80% x 0,2+ 65% x 0,2+59% x 0,2 +70% x 0,2 + 96% x 0,2 =16 +13 +11,8+ 14 + 19,2 = 74

Liczba punktów rekrutacyjnych dla ucznia wynosi 74 pkt.

80 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

20 punktów ocena: celujący,

18 punktów ocena: bardzo dobry,

15 punktów ocena: dobry,

8 punktów ocena: dostateczny,

2 punkty ocena: dopuszczający;

20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:

4 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

maksymalnie 10 punktów za uzyskanie tytułu finalisty w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim, (1 konkurs – 4 pkt. , 2 konkursy – 8 pkt., 3 i więcej – 10 pkt.),

maksymalnie 4 punkty (1 osiągnięcie 2 pkt, 2 i więcej 4 pkt.) za jedno z poniżej wskazanych osiągnięć:

- zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

-zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

2 punkty za jedno z poniżej zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej osiągnięć: - działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu aktywna współpraca
z domem dziecka, hospicjum, organizacjami charytatywnymi,

lub

- działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych

lub

- udział w projekcie /programie dydaktyczno-wychowawczym o zasięgu co najmniej wojewódzkim, realizowanym na terenie szkoły, potwierdzony osiągnięciami ucznia.

Rekrutacja kandydatów, którzy ukończyli szkołę podstawową dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą określa § 5 ust. 5 rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. Nr 26, poz. 232 z póŸn. zm.)

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników pierwszeństwo w przyjęciu mają kandydaci, którzy:

uzyskali najwyższą ocenę zachowania,
uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (z zastosowaniem skali przeliczeniowej ocen),
na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego,
na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego,
uzyskali najwyższy wynik procentowy z części egzaminu, zbieżnej z rozszerzeniem programowym lub przyjętym kierunkiem kształcenia,
na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę ze wskazanego przez szkołę przedmiotu.

Kandydaci zwolnieni z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum przez dyrektora właściwej terytorialnie okręgowej komisji egzaminacyjnej, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od powyższych kryteriów. Liczbę punktów rekrutacyjnych zgromadzonych przez kandydatów podwaja się.

Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych mogą równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech różnych szkół i do dowolnej liczby oddziałów w tych szkołach.

Deklaracja wyboru oddziałów w szkołach złożona przez kandydata jest ściśle uporządkowaną listą określającą kolejność, w jakiej w procesie rekrutacyjno - kwalifikacyjnym będą rozpatrywane punkty rekrutacyjne zgromadzone przez kandydata.

W przypadku zmiany preferencji deklaracja złożona w szkole pierwszego wyboru winna być wycofana przez rodziców lub prawnych opiekunów kandydata w określonych terminach, a dalsza rekrutacja przebiega z uwzględnieniem postanowień powyżej.

W procesie rekrutacyjno - kwalifikacyjnym kandydaci posługują się kopiami następujących dokumentów:

świadectwem ukończenia gimnazjum, które jest równocześnie potwierdzeniem osiągnięć kandydata,

zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

dokumentów potwierdzających uprawnienia dodatkowe.

Trzy kopie dokumentów poświadcza dyrektor macierzystego gimnazjum kandydata (nie dotyczy kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w scentralizowanym, elektronicznym naborze w województwie lubelskim). Na prośbę ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów macierzyste gimnazjum jest zobowiązane poświadczyć przedmiotowe kopie uwzględniając jednak liczbę dokonanych wyborów przez ucznia w systemie rekrutacyjnym - w sumie nie więcej niż 3.

W procesie rekrutacyjno - kwalifikacyjnym dokonywany jest nabór do oddziałów zgodnie z deklaracjami kandydatów, dotyczącymi preferowanego rozszerzenia programowego w liceach ogólnokształcących.

Jeżeli do danego oddziału szkoły ponadgimnazjalnej liczba laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów przedmiotowych jest większa niż liczba planowanych miejsc, zastosowane będą kryteria dodatkowe, opisane powyżej.

Kandydaci po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole składając w wybranej szkole oryginały dokumentów, w terminie 2 lipca 2015 r. od godziny 10.00 – 3 lipca 2015 r. do godziny 13.00. Niezłożenie potwierdzenia jest równoznaczne z rezygnacja kandydata z podjęcia nauki w danej szkole, co oznacza skreślenie kandydata z listy przyjętych.

Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w scentralizowanym elektronicznym naborze, składają jedynie w pierwszej z wybranych przez siebie szkół ponadgimnazjalnych, podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów, deklarację wyboru oddziałów w szkołach, o przyjecie do których się ubiegają.

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w scentralizowanym elektronicznym naborze odbywa się w ten sposób, że kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród wszystkich oddziałów wskazanych w jego deklaracji wyboru, do którego liczba punktów rekrutacyjnych zgromadzonych przez kandydata jest wystarczająca do przyjęcia.

Kandydaci nieprzyjęci w procesie scentralizowanego, elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych są przyjmowani do szkół przez dyrektorów na podstawie ustaleń komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnych.