Szkoła z bogatą historią i tradycjami
poniedziałek, 16 lipca 2012 18:02

Komunikat Dyrektora CKE o egzaminie maturalnym z informatyki w 2013 r.

Na podstawie § 63 ust. 1 punkt 4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.)

więcej...