Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych

Ze stanowisk komputerowych mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

 1. Komputery w bibliotece szkolnej służą przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet, przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni oraz korzystania ze zautomatyzowanych katalogów bibliotecznych systemu MOL Optivum.
 2. Praca na komputerach jest możliwa po uprzednim zgłoszeniu się u nauczyciela – bibliotekarza i zapisaniu w zeszycie czytelni.
 3. Uczniowie mogą korzystać na miejscu z encyklopedii multimedialnych, słowników i innych baz danych zakupionych przez bibliotekę.
 4. Uczniowie mogą korzystać z zainstalowanych skanerów i drukarek do przygotowywania materiałów potrzebnych do lekcji.
 5. Fakt przygotowywania wydruku należy zgłosić nauczycielowi-bibliotekarzowi. Nie jest możliwy wydruk grafiki. Wydruk materiałów jest możliwy tylko na własnym papierze.
 6. Nagrywanie na zewnętrzne urządzenia pamięci jest możliwe tylko po uprzednim uzgodnieniu treści przeznaczonych do skopiowania z bibliotekarzem. Należy zwracać szczególną uwagę na poszanowanie praw autorskich twórców programów!!!
 7. Zabrania się:
  • usuwania istniejących plików na dyskach twardych.
  • dokonywania przekonfigurowywania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem, włączania i wyłączania urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody nauczyciela,
  • instalowania własnych programów, korzystania z komunikatorów internetowych, wysyłania wiadomości tekstowych sms oraz korzystania
   z czatów,
  • kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do biblioteki szkolnej, jak również z dostępnych stron internetowych,
  • korzystania ze stron internetowych upowszechniających pornografię i przemoc oraz gier komputerowych.
 8. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.
 9. Za uszkodzenie komputerów szkolnych oraz urządzeń peryferyjnych w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik, a w przypadku ucznia, jego rodzice (prawni opiekunowie). W przypadku wprowadzenia wirusów komputerowych lub innego działania niezgodnego z prawem użytkownik ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami kodeksu karnego.
 10. Przy stanowiskach komputerowych nie należy spożywać posiłków.
 11. Za nieprzestrzeganie regulaminu lub przypadku stwierdzenia naruszenia zasad obowiązujących przy korzystaniu ze stanowisk komputerowych bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika, a także odmówić czasowego, a w szczególnych przypadkach bezterminowego prawa korzystania z komputerów, informując o tym Dyrektora.

Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 13 września 2016 r.