Regulamin korzystania z biblioteki

Biblioteka szkolna przygotowuje uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania i selekcjonowania informacji oraz pomaga w doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli.

 1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły.
 2. Przeglądanie zasobów bibliotecznych może odbywać się w komputerowej bazie danych programu Biblioteka szkolna MOL
 3. Dokonując wypożyczeń lub zwrotów książek należy podać swoje imię, nazwisko i klasę.
 4. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko. Nie wypożycza się książek na nazwisko koleżanek lub kolegów.
 5. Jednorazowo wypożyczyć można 4 książki na okres 4 tygodni. Przeczytane książki należy natychmiast zwrócić do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 6. Okres wypożyczenia książki może zostać przedłużony na prośbę czytelnika, jeżeli nie ma na tę książkę zapotrzebowania.
 7. Zbiory biblioteki są naszą wspólną własnością. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem
 8. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej, wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza.
 9. Uczniowie mogą wypożyczać do domu archiwalne numery czasopism gromadzonych w bibliotece.
 10. Z książek znajdujących się w księgozbiorze podręcznym można korzystać tylko na terenie biblioteki. Uczniowie mogą sami wybierać książki potrzebne do pracy w czytelni.
 11. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa odrębny regulamin.
 12. Uczniowie mogą wypożyczać książki i inne materiały edukacyjne gromadzone przez bibliotekę na okres ferii zimowych i letnich.
 13. Uczniowie klas trzecich na dwa tygodnie przed ukończeniem szkoły mają obowiązek oddać wypożyczone książki i inne materiały edukacyjne do biblioteki szkolnej.
 14. W bibliotece obowiązuje zakaz rozmów przez telefon komórkowy.
 15. W bibliotece należy zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać innym uczniom w nauce.

Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 30 sierpnia 2017 r.